Everyday Faith
LivingCrown
Wyższe Seminarium Duchowne

Shrine Address

654 Ferry Road
PO Box 2049
Doylestown, PA 18901, USA

Tel. (215) 345-0600
      (215) 345-0601
      (215) 345-0607

Fax (215) 348-2148
info@czestochowa.us

Please make any donation to support The Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Enter Amount:

1-The Order of Saint Paul the First Hermit
Events and Celebrations
Solemnity of Christ the King Print E-mail
Sunday, November 20th OUR LORD JESUS CHRIST THE KING

 

Though this Feast is a new one, promulgated by Pope Pius XI in 1925 in his Encyclical Quas Primas, it is a most awesome and important one! Vive Christus Rex! On this ay, we pray for the conversion of all to Christ, and for all governments to recognize Him as King and conform their laws to His teachings. This is the only way to peace! Apocalypse 19:15-16: And out of his mouth proceedeth a sharp two-edged sword, that with it he may strike the nations. And he shall rule them with a rod of iron: and he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of God the Almighty. And he hath on his garment and on his thigh written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS. Today may receive a plenary indulgence by praying the Consecration of the Human Race to the Sacred Heart, going to Confession, and receiving the Eucharist. We beg God to bring all people to Him and to be our King. In the Novus Ordo, this Feast was moved from the last Sunday in October to the last Sunday of the Season after Pentecost, which is the Sunday before Advent Sunday. The effect of this is to interrupt the relationship between the reign of Christ with His Saints, who are commemorated en masse on November 1st, and the necessity of our recognizing His Kingship now!

 
Uroczystość Chrystusa Króla Print E-mail

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam!

"Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus,

Chrystus Władcą nam!" 

Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.: "Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze..."

 
Czuwajcie, aby Pan nie zastał was śpiących - I Niedziela Adwentu Print E-mail

Zwiastowanie NMP Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida. Ewangelia rozpoczyna się od postaci bardzo jeszcze młodej dziewczyny z Nazaretu. Maryja jest mieszkanką mało cenionego miasteczka. Za kilkadziesiąt lat, ludzie słysząc o Jezusie będą się dziwić: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Ale jednak to właśnie miasteczko, tą właśnie dziewczynę Bóg sobie wybiera. Zna jej serce, widzi ile w nim modlitwy, widzi jak oczekuje ona przyszłego Mesjasza; Bóg widzi ile w niej miłości. Bo tęsknota Maryi, jest tak wielka, jej miłość jest tak przeogromna, jej zanurzenie się w Bogu jest tak głębokie, że ta córa Izraela stała się nosicielką oczekiwania całego swojego narodu. Oto być może pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, kiedy patrzymy na Maryję: "Panie Boże, czy ja na Ciebie czekam? Czy ja w tym czasie adwentu otwieram dla Ciebie swoje serce? Czy moja miłość do Ciebie wzrasta? Czy podjąłem jakieś postanowienie, jako zewnętrzny znak oczekiwania serca? Czy trwam w nim? Czy wzmagam swoją modlitwę? Jeśli moje oczekiwanie jest wciąż za małe, wznieć we mnie pragnienie, rozpal gorliwość, wzbudź oczekiwania!...". Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Maryja, zwykła dziewczyna z Izraela, nosi to w sercu i uczy nas tego.

 

Read more...
 
MESSAGE OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI( FOR THE WORLD MISSION SUNDAY 2011 Print E-mail

Pope Benedict XVI"As the Father has sent me, even so I send you" (Jn 20:21)

         

On the occasion of the Great Jubilee of the Year 2000, at the beginning of a new millennium of the Christian era Venerable John Paul II forcefully reaffirmed the need to renew the commitment to bear the proclamation of the Gospel to everyone, sharing "the enthusiasm of the very first Christians" (Novo Millennio Ineunte, n. 58).

It is the most precious service that the Church can render to humanity and to all individuals who are seeking the profound reasons to live their life to the full. This same invitation therefore resonates every year during the celebration of World Mission Day. Continuous proclamation of the Gospel, in fact, also invigorates the Church, her fervour and her apostolic spirit. It renews her pastoral methods so that they may be ever better suited to the new situations - even those which require a new evangelization - and enlivened by missionary zeal: "missionary activity renews the Church, revitalizes faith and Christian identity, and offers fresh enthusiasm and new incentive. Faith is strengthened when it is given to others! It is in commitment to the Church's universal mission that the new evangelization of Christian peoples will find inspiration and support" (John Paul II, Encyclical Redemptoris Missio, n. 2).

Read more...
 
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2011 Print E-mail

Papież Benedykt XVIJak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20,21)

 

Z okazji Jubileuszu Roku 2000 Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II, na początku nowego tysiąclecia chrześcijaństwa zdecydowanie zaakcentował konieczność ponownego oddania się niesieniu do wszystkich orędzia Ewangelii, „naśladując entuzjazm pierwszych chrześcijan" (list apostolski „Novo millennio ineunte", 58). Jest to najcenniejsza posługa, jaką Kościół może dać ludzkości i każdej poszczególnej osobie poszukującej głębokich motywów, by przeżyć w pełni swoje życie. Dlatego ta sama zachęta rozbrzmiewa co roku podczas obchodów Światowego Dnia Misyjnego.

Nieustanne głoszenie Ewangelii w istocie ożywia także Kościół, jego zapał, jego duch apostolski, odnawia jego metody duszpasterskie, aby były bardziej odpowiednie do nowych sytuacji - nawet tych, które wymagają nowej ewangelizacji - i były ożywiane zapałem misyjnym: „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! Nowa ewangelizacja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnienie i oparcie w oddaniu się działalności misyjnej" (Jan Paweł II, encyklika „Redemptoris missio", 2). 
Read more...
 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Results 1126 - 1134 of 2132